Polityka prywatności serwisu

1. Wstęp

 

1.1 Ważne informacje i kim jesteśmy

Mobilize Care Ltd

Numer firmy 11896322, International House, 64 Nile Street, N1 7SR, Londyn, Wielka Brytania, N1 7SR

 

Witamy w Polityce prywatności i ochrony danych Mobilize Care Ltd („Polityka prywatności”).

W Mobilize Care Ltd („my”, „nas” lub „nasz”) jesteśmy zobowiązani do ochrony i poszanowania Twojej prywatności i danych osobowych zgodnie z brytyjskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”), DPA 2018 i wszystkie inne bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze Wielkiej Brytanii.

 

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane w bezpieczny sposób. Polityka Prywatności poinformuje Cię o Twoich prawach do prywatności, w jaki sposób prawo Cię chroni oraz poinformuje naszych pracowników i członków personelu o wszystkich ich obowiązkach i protokołach przy przetwarzaniu danych.

Osoby, od których możemy gromadzić i wykorzystywać dane, mogą obejmować:

Klienci

Dostawcy

Kontakty biznesowe

Pracownicy/członkowie personelu

oraz wszelkie inne osoby, z którymi organizacja ma relacje lub może potrzebować się skontaktować.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich naszych pracowników i członków personelu oraz wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez nas w dowolnym momencie.

1.2 Kto jest Twoim administratorem danych

Mobilize Care Ltd jest Twoim Administratorem Danych i odpowiada za Twoje Dane Osobowe. Jesteśmy zarejestrowani w Biurze Komisarza ds. Informacji: ZB197029. Naszym inspektorem ochrony danych jest James Townsend. Wszelkie zapytania dotyczące danych należy kierować do nas na adres e-mail data@mobiliseonline.co.uk lub przesyłać listownie na adres International House, 64 Nile Street, N1 7SR, Londyn, Wielka Brytania.

 

Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO), brytyjskiego organu nadzorczego ds. ochrony danych (www.ico.org.uk). Bylibyśmy jednak wdzięczni za możliwość zajęcia się Twoimi obawami, zanim zwrócisz się do ICO, dlatego prosimy o kontakt w pierwszej kolejności.

1.3 Przetwarzanie danych w imieniu Administratora i odpowiedzialność Przetwarzających wobec Ciebie

Wypełniając nasze obowiązki jako Administratora Danych, mamy pracowników, którzy będą zajmować się Twoimi danymi w naszym imieniu (znani jako „Przetwarzający”). W związku z tym opisane poniżej obowiązki mogą być przypisane do osoby lub mogą być stosowane do organizacji jako całości. Administrator danych i nasi Przetwarzający mają następujące obowiązki:

Upewnij się, że wszelkie przetwarzanie Danych Osobowych podlega jednej z podstaw prawnych określonych w RODO (więcej informacji na temat tych podstaw znajduje się w punkcie 2.2 poniżej);

zapewnić, że Podmioty Przetwarzające upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności;

Wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka związanego z przetwarzaniem Danych Osobowych;

uzyskać uprzednią konkretną lub ogólną zgodę Administratora przed zaangażowaniem innego Przetwarzającego;

Pomocy Administratorowi w wywiązywaniu się przez Administratora z obowiązku odpowiadania na wnioski o realizację praw osoby, której dane dotyczą;

udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO oraz umożliwiać i przyczyniać się do audytów, w tym inspekcji, przeprowadzanych przez Administratora lub innego upoważnionego przez niego audytora;

prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania wykonywanych w imieniu Administratora;

Współpracować, na żądanie, z organem nadzorczym w wykonywaniu jego zadań;

zapewnić, że jakakolwiek osoba działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do Danych Osobowych, nie przetwarza Danych Osobowych, chyba że na polecenie Administratora; oraz

Zawiadomić Administratora bez zbędnej zwłoki po powzięciu wiadomości o Naruszeniu Danych Osobowych;

2 Podstawa prawna zbierania danych

2,1  Rodzaje danych / Zakres Polityki Prywatności

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o osobie, z których można zidentyfikować tę osobę. Nie obejmuje danych, z których usunięto tożsamość (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje Twoich danych osobowych, które zgrupowaliśmy poniżej. Nie wszystkie z poniższych rodzajów danych będą koniecznie od Ciebie gromadzone, ale jest to pełny zakres danych, które zbieramy i kiedy zbieramy je od Ciebie:

Dane profilu/tożsamości: Są to dane dotyczące Twojego imienia, nazwiska, płci, daty urodzenia.

Dane kontaktowe: Są to dane dotyczące Twojego numeru telefonu, adresów, adresów e-mail, numerów telefonów.

Dane marketingowe i komunikacyjne: To są twoje preferencje dotyczące otrzymywania od nas informacji marketingowych i innych informacji.

Standardowe dane użytkownika: dane profilu, preferencje marketingowe i dane kontaktowe

Dane kategorii specjalnej: Specjalne kategorie danych osobowych, w tym dane dotyczące zdrowia. 

Gromadzimy również, wykorzystujemy i udostępniamy dane zagregowane, takie jak zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy dane zagregowane, takie jak bieżące priorytety dla opiekunów i wskaźniki otwarcia poczty e-mail. Dane zagregowane mogą pochodzić z Twoich danych osobowych, ale nie są uważane za dane osobowe zgodnie z prawem, ponieważ dane te nie ujawnią bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Jeśli jednak połączymy lub połączymy Dane zagregowane z Twoimi danymi osobowymi, aby mogły bezpośrednio lub pośrednio Cię zidentyfikować, traktujemy połączone dane jako Dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Możemy również agregować dane w celu umożliwienia badań lub analiz, abyśmy mogli lepiej zrozumieć i służyć Tobie i innym osobom. Na przykład możemy przeprowadzić badania na temat Twoich danych demograficznych i użytkowania. Chociaż te zagregowane dane mogą częściowo opierać się na Danych Osobowych, nie identyfikują one Cię osobiście. Możemy udostępniać tego rodzaju anonimowe dane innym, w tym dostawcom usług, naszym podmiotom stowarzyszonym, agentom oraz obecnym i potencjalnym partnerom biznesowym.

Na potrzeby naszej działalności zbieramy również to, co w RODO określamy specjalnymi kategoriami Danych Osobowych. Zbieramy następujące rodzaje specjalnych Danych Osobowych: dane dotyczące zdrowia

Aby zebrać ten szczególny rodzaj danych, potrzebujemy wzmocnionych uzasadnień prawnych, wykraczających poza zwykłe uzasadnienia prawne wynikające z RODO. W pkt 2.2 poniżej wyjaśniamy, na jakich uzasadnieniach się opieramy.

 

2,2  Podstawa prawna zbierania tych danych

Zgodnie z RODO istnieje szereg uzasadnionych powodów, które pozwalają na gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych. Główne drogi, na których się opieramy to:

3

„Zgoda”: Niektóre sytuacje pozwalają nam zbierać Twoje Dane Osobowe, na przykład gdy zaznaczysz pole, które potwierdza, że zgadzasz się na otrzymywanie od nas biuletynów e-mailowych lub „zachowasz” usługę.

„Zobowiązania umowne”: Możemy wymagać od Ciebie pewnych informacji w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i świadczenia obiecanej usługi.

„Zgodność z prawem”: jesteśmy prawnie zobowiązani do gromadzenia i przetwarzania niektórych rodzajów danych, takich jak nieuczciwe działania lub inne nielegalne działania.

„Uzasadniony interes”: może być konieczne zebranie od Ciebie pewnych informacji, aby móc spełnić nasze uzasadnione interesy – obejmuje to aspekty, których można racjonalnie oczekiwać w ramach prowadzenia naszej działalności, a które nie będą miały istotnego wpływu na Twoje prawa, wolność lub zainteresowania. Przykładem może być Twój adres, abyśmy wiedzieli, gdzie coś dostarczyć, lub Twoje imię i nazwisko, abyśmy mieli rejestr, z kim się kontaktować w przyszłości.

W przypadku szczególnych kategorii danych, które zbieramy, wzmocnione uzasadnienie prawne, na którym się opieramy, to: (a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie takich Danych osobowych w celu

jeden lub więcej określonych celów („Wyraźna zgoda”)

3 Zmiana celu

Będziemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że musimy je wykorzystać z innego powodu i że powód jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli chcesz uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z pierwotnym celem, skontaktuj się z nami.

Jeśli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w innym celu, powiadomimy Cię o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe bez Twojej wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

4 Twoje prawa i jak jesteś przez nas chroniony

4.1  W jaki sposób Mobilize Care Ltd chroni dane osobowe klientów?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych i ochronę ich przed niewłaściwym ujawnieniem. Wszelkie gromadzone przez nas Dane Osobowe są dostępne tylko dla ograniczonej liczby pracowników, którzy mają specjalne prawa dostępu do takich systemów i są zobowiązani do zachowania poufności. Jeśli i kiedy korzystamy z usług podwykonawców do przechowywania Twoich danych, nie zrzekniemy się kontroli nad Twoimi danymi osobowymi ani nie narazimy ich na zagrożenia bezpieczeństwa, które nie powstałyby, gdyby dane pozostawały w naszym posiadaniu. Jednak niestety żadna transmisja danych przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna. Możliwe jest, że osoby trzecie, które nie są pod kontrolą Mobilize Care Ltd, mogą bezprawnie przechwycić lub uzyskać dostęp do transmisji lub prywatnej komunikacji. Chociaż staramy się chronić Twoje Dane Osobowe, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek Danych Osobowych, które nam przekazujesz. Każda taka transmisja odbywa się na własne ryzyko. Jeśli uważasz, że Twoja interakcja z nami nie jest już bezpieczna, skontaktuj się z nami.

 

4.2  Jak zażądać swoich danych i jak je uzyskać?

Nie będziesz musiał uiszczać opłaty za dostęp do swoich Danych Osobowych (lub skorzystanie z innych praw). Jeśli jednak Twoja prośba jest ewidentnie bezpodstawna, możemy odmówić spełnienia Twojej prośby.

Możemy potrzebować zażądać od Ciebie określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić Ci prawo dostępu do Twoich Danych Osobowych (lub skorzystania z innych Twoich praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić Cię o dodatkowe informacje w związku z Twoją prośbą o przyspieszenie naszej odpowiedzi.

 

5. Twoje dane i osoby trzecie

5.1  Czy udostępnimy Twoje dane stronom trzecim?

Możemy udostępniać dane nieosobowe stronom trzecim. Możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe podwykonawcom (tylko wtedy, gdy jest to konieczne i za Twoją zgodą) lub podmiotom powiązanym (z zastrzeżeniem zobowiązania do zachowania poufności, aby wykorzystywać je tylko do celów, dla których je ujawniamy i zgodnie z naszymi instrukcjami).

Możemy również udostępniać dane osobowe zainteresowanym stronom w przypadku, gdy Mobilize Care Ltd przewiduje zmianę kontroli lub przejęcie całości lub części naszej działalności lub aktywów lub zainteresowanym stronom w związku z licencjonowaniem naszej technologii.

Jeśli Mobilize Care Ltd zostanie sprzedany lub dokona sprzedaży lub przeniesienia, możemy, według naszego wyłącznego uznania, przenieść, sprzedać lub scedować Twoje Dane Osobowe na stronę trzecią w ramach lub w związku z tą transakcją. Po takim przekazaniu, Polityka Prywatności podmiotu przejmującego może regulować dalsze wykorzystanie Twoich Danych Osobowych. We wszystkich innych sytuacjach Twoje dane będą nadal chronione zgodnie z niniejszą Polityką prywatności (z późniejszymi zmianami).

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe w dowolnym momencie, jeśli jest to wymagane ze względów prawnych lub w celu wyegzekwowania naszych warunków lub niniejszej Polityki prywatności.

 

5.2  Linki stron trzecich

Niniejsza Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych, wtyczek i aplikacji osób trzecich. Kliknięcie tych linków lub włączenie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim zbieranie lub udostępnianie danych o Tobie. Nie kontrolujemy tych stron internetowych stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu naszej Witryny zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

6  Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to zasadnie konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy. Możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy okres niż zwykle w przypadku skargi lub jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że istnieje perspektywa postępowania sądowego w związku z naszą relacją z Tobą.

 

7  Limit wiekowy dla naszych użytkowników

Nie możesz korzystać z Mobilize Care Ltd, chyba że masz 18 lat lub więcej. Jeśli masz mniej niż 18 lat i uzyskujesz dostęp do Mobilize Care Ltd kłamiąc na temat swojego wieku, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Mobilize Care Ltd. Ta strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci i nie gromadzimy świadomie danych dotyczących dzieci.

 

8  Międzynarodowy transfer danych

Twoje dane mogą być przechowywane i przetwarzane poza Wielką Brytanią i Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tym w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach lub jurysdykcjach, w których Mobilize Care Ltd ma swoje placówki. Przesyłając informacje poza Wielką Brytanię i EOG, zapewniamy odpowiednie i odpowiednie zabezpieczenia i środki techniczne w celu ochrony danych osobowych. W tym celu możemy skorzystać ze standardowych klauzul umownych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską i władze Wielkiej Brytanii, lub wdrożyć inne podobne środki wymagane przez prawo na całym świecie.


 

9 Powiadomienie o zmianach i akceptacja polityki

Sprawdzamy naszą Politykę prywatności i umieszczamy wszelkie aktualizacje na tej stronie. Ta wersja jest datowana na 6 stycznia 2022 r. Korzystając z Mobilize Care Ltd, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Dalszy dostęp lub korzystanie z Mobilize Care Ltd będzie oznaczać Twoją wyraźną akceptację wszelkich zmian w niniejszej Polityce prywatności.

10 Interpretacja

Wszystkie zastosowania słowa „w tym” oznaczają „w tym, ale nie wyłącznie”, a wyliczone przykłady nie mają na celu w żaden sposób ograniczania terminu, który służą do zilustrowania. Wszelkie adresy e-mail określone w niniejszych zasadach mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu, w jakim zostały podane, a wszelka niezwiązana z tym korespondencja będzie ignorowana. O ile prawo nie stanowi inaczej, zastrzegamy sobie prawo do nieodpowiadania na wiadomości e-mail, nawet jeśli dotyczą one uzasadnionego tematu, dla którego podaliśmy adres e-mail. Ze zdrowego rozsądku jest bardziej prawdopodobne, że otrzymasz odpowiedź, jeśli Twoja prośba lub pytanie są uprzejme, rozsądne i nie ma stosunkowo oczywistego innego sposobu zajęcia się lub udzielenia odpowiedzi na Twoje obawy lub pytania (np. Najczęściej zadawane pytania, inne obszary naszej witryny itp.).

Nasi pracownicy nie są upoważnieni do zawierania umów w imieniu Mobilize Care Ltd, zrzekania się praw lub składania oświadczeń (umownych lub innych). Jeśli jakiekolwiek treści zawarte w wiadomości e-mail z adresu Mobilize Care Ltd są sprzeczne z postanowieniami niniejszej polityki, naszymi warunkami lub jakimikolwiek oficjalnymi ogłoszeniami publicznymi na naszej stronie internetowej, są niezgodne lub stanowią zrzeczenie się jakichkolwiek praw Mobilize Care Ltd, treść wiadomości e-mail zostanie przeczytaj, aby nadać pierwszeństwo tym ostatnim. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest autentyczna korespondencja wyrażona jako pochodząca z działu prawnego Mobilize Care Ltd.